תקנון אתר Multi Pets( להלן: "הספק")

תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לכל גווני
האוכלוסייה.
רכישה ופנייה מעידים על הסכמה לתנאים הכלולים בתקנון זה.
1 .כללי
1.1 .המבצע פעולה באתר מכל סוג מצהיר, כי הוא מודע לתקנון זה, וכי לא תה יה לו ו/או למי שבא
בנעליו, כל טענה ו/או תביעה כנגד הספק, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות הספק על פי
תקנון זה.
2.1 רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את הספק כלפי מבצע פעולות באתר.
3.1 בעל האתר הינו הספק לפי הפרטים שבתק נו זה.
4.1 למען הסר ספק, הספק שומר על זכות ו לשנות את התקנון מעת לעת. תוקף התקנון הינו נכון
ליום ביצוע תשלום הזמנה בפועל.
2 .אתר זה הינו אתר סחר אלקטרוני (להלן: “האתר”), המופעל על ידי הספק. במסגרת האתר יוצגו
מגוון רחב של מוצרים שמוצעים למכירה בעל ידי הספק, בהתאם למחירים והתנאים המוצגים באתר
ומשתנים מעת לעת.
3 .הספק מבהיר כי אין לו את הכלים ו/או היכולת לבדוק את זהות הרוכש ממנו באמצעות האתר, לכן
עומד הוא על דרישה מירבית לקבלת פרטים מזהים. הספק שומר על זכותו למנוע מלקוח פוטנציאלי
לרכוש מוצרים לרבות שירותים וציוד על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
הספק יעשה ככל שביכולתו למנוע עסקה ללקוח אם יתברר שהלקוח מסר פרטי זיהוי או תשלום
שגויים ו/או אם הלקוח ביצע מעשה שעלול לפגוע בספק ו/או אם כרטיס האשראי נחסם או הוגבל
לשימוש ו/או אם יתברר שהלקוח הוכרז על ידי גורם מוסמך כבלתי כשיר להחזיק אמצעי תשלום.
4 .הספק יעשה כמיטב יכולתו להציג באתר את המוצרים העומדים לרשותו בכל עת, מוצרים שלמיטב
ידיעתו ואמונתו של הספק הינם איכותיים ועומדים בכל תקן שנקבע בישראל. הספק מבהיר כי בדף
המכירה של כל מוצר י ופיע ו התנאים למכירת המוצר וכי תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה
בלבד וי יתכנו הבדלים בין התמונה ובין המוצר הנמכר.
5 .כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר משתנה לפי מלאי שעומד לרשות הספק ולכן הספק
שומר על זכותו לעדכן את המלאי למכירה בכל עת. הספק עושה ככל שביכולתו להבטיח הימצאות של
מוצרים במלאים, ובמקרה של חוסר הספק יצור קשר עם הרוכש לפי פרטי התקשרות שנמסרו לספק,
ויתאם עם הרוכש אם ברצונו לקבל מוצר חלופי או לבטל את הרכישה. במקרה של ביטול מסיבת
חוסר, מצהיר הרוכש כי אין ולא תהיה לו כל טענה כנגד הספק.
6 .הספק לא אחראי לכל מוצר שעלול להופיע בקישור המפנה לאתר אחר.
7 .רישום באתר הינו תנאי לצורך ביצוע הזמנה. הספק מבהיר כי התנאים שמתקבלים מהלקוח
במסגרת תהליך הרישום נשמרים ברשותו של הספק. במסגרת הרישום על הלקוח למסור שם פרטי,
שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני ובחירת סיסמ ה. תהליך הזמנה יחויב במסירת
פרטי כרטיס אשראי, או בתשלום מראש בדרך שתוסכם על הצדדים מראש. במקרה שהלקוח לא
ימסור את הפרטים המבוקשים ו/או יתברר כי מסר פרטים שגויים, לא תבוצע רכישה.
8 .למען הסדר הטוב הספק מבהיר כי הוא יעשה כמיטב יכולת ו לשמור על המידע שנמסר, ובכל מקרה
לא יעשה שימוש בפרטי הלקוח, אלא למטרות המפורטות בתנאי תקנון זה. הספק מצהיר כי הוא
שומר את הזכות לא יסוף נתוני שימוש לקוחות באתר, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר. הספק יהיה
רשאי להעביר את הנתונים לצד שלישי לצרכי הספק בלבד וללא אישור להעברה לגורם אחר לצרכים
מסחריים. הספק שומר לעצמו זכות לפנות ללקוח בדוא”ל, בכתב או בעל פה, כדי ליידע בדבר
מבצעים, חידושים, פרסומות מגופים מסחריים עמם הספק עומד בקשר, אלא אם הלקוח ציין בפני
הספק שאינו מעוניין בכך. הספק לא יעביר את פרטי הלקוח לצד שלישי, אלא במקרים סבירים או
במצב שהספק מחויב לעשות זאת לפי כל דין. 9 .רכישת מוצר תתבצע לפי תהליך שנקבע מראש ומפורט בתקנון זה.
10 .כל הזמנה שתיקלט במערכת תקבל מספר סידורי שיוצג ללקוח בסיום ההזמנה. יחד עם זאת,
במקרה שהזמנה לא התקבלה במחשבי הספק או התקבלה באופן חלקי, אין לראות במספר הסידורי
אישור להזמנה אלא רק מספר למעקב ורק אם ההזמנה התקבלה במלואה אצל הספק.
11 .מועד קבלת ההזמנות כפי שנרשם במחשבי הספק הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי
הספק ישמש כראייה מכרעת בעניין המועד. יובהר כי המועד הגובר הינו מועד קבלת התשלום בפועל,
כאשר התנאי לרכישה הינו אישור חברת האשראי לעסקה.
12 .הספק יקפיד לעדכן מלאי והימצאות מוצרים באתר בכל עת. יחד עם זאת, הספק מבהיר כי
במקרה של חוסר מלאי ו/או שינוי משמעותי במחיר המוצר מטעמים שלא תלויים בספק, יפנה הספק
ללקוח ויציע חלופה או אפשרות לביטול הזמנה ללא עלות. המחירים המופיעים באתר הספק הינם
מחירים כ ולל מע”מ.
13 .לאחר אישור הזמנה, ישגר הספק ללקוח הודעה על ביצוע ההזמנה שתשלח לכתובת הדואר
האלקטרוני שמסר הלקוח במועד הרישום. כרטיס האשראי של הרוכש יחויב על ידי החברה בסכום
המכירה לרבות דמי המשלוח.
14 .זמן אספקת ההזמנה יתבצע בהתאם לאמור להלן: משלוח באזור המרכז ועד חיפה וטבריה בצפון
או באר שבע וערד בדרום יבוצעו בתוך 4 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה. מעבר לתחומים אלו
הספק יעשה ככל שביכולתו לספק את המשלוח בתוך 7 ימי עסקים ממועד המשלוח. יובהר כי ימי
שישי, שבת, חגים וערבי חגים לא נכללים בתקופה זו. עלות המשלוח הינה 39 ,₪ כאשר הספק ישא
בעלויות המשלוח בהזמנה מעל סכום של 139 ₪ בין חיפה לבאר שבע, ובאזורים רחוקים מאלו במקרה
של הזמנה מעל סכום של 249 .₪ במקרה של משלוח באמצעות דואר ישראל או חברת שליחויות
חיצונית, מובהר כי אין באפשרות הספק להתחייב למועד קבלת ההזמנה בפועל והימשכות זמן
המשלוח לא יהווה עילה לביטול העסקה ללא דמי ביטול.
15 .הספק לא יהיה אחראי לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה, לרבות
אך לא רק שביתה, מלחמה או סגר במשק, תקלת מחשוב או טלפוני ה, תקלות בשירות הדואר
האלקטרוני, כוח עליון (מלחמה,רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב). במקרים אלו רשאי הספק להודיע
על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של הלקוח.
16 .רק אישור חברת האשראי מהווה השלמה של העסקה, ובהתאם לסכום התשלום לפי המוצרים
שבחר הלקוח לכ לול בסל המוצרים שבהזמנה.
17 .ביטול עסקה יעשה באמצעות יצירת קשר עם החברה לפי הפרטים המופיעים באתר. הספק יבטל
עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א -1981 והתקנות שנקבעו מכוחו, כאשר הלקוח רשאי לבטל
קניית מוצר בהודעה בכתב מרגע הרכישה. דמי ביטול העסקה כמתואר בחוק ובתקנות, בהתאם לגובה
העסקה שבוצעה.
18 .ה לקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו שבין המוצרים נמצאים גם מוצרים שאין זכות ביטול דוגמת מזון
לאחר שימוש בו או כל מוצר שהשימוש בו יכול לפגוע בטיב ואיכות המוצר או שאין באפשרות הספק
להשיב את המוצר למצב מכירה עקב תנאי תברואה ובריאות. ביטול עסקה יבוצע בכפוף לכך שהמוצר
ישוב לספק באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול.
19 .מעבר לאמור לעיל, אין ביטול והשבת מוצרים של מוצרים שלא ניתן לעשות בהם שימוש נוסף ו/או
לספק לאחר ו/או מוצר שער כו אבד בפרק זמן עד להחזרתו (טובין פסידים) ו/או מוצר שנוצר במיוחד
עבור הצרכן במסגרת העסקה ו/או טובין שניתן להעתקה ושכפול לאחר פתיחת אריזה מקורית.
20 .הספק לא ישא בעלויות של השבה פיזית (שינוע) המוצר, אלא הלקוח בלבד. בתוך 14 יום מיום
קבלת הודעת הביטול ו/או השבת המוצר לידי הספק לפי המאוחר מביניהם, יושב ללקוח הסכום
ששולם על ידו בגין המוצר בניקוי עלות דמי המשלוח וכן דמי ביטול הקבועים בחוק.
21 .הספק רשאי לבטל מכירה בכל שלב או להפסיק מכירה לפי שיקול דעתו הבלעדי, מטעמים סבירים
ובין השאר אם יתברר שבוצעה פעילות בלתי חוקית באתר ו/או תקלה טכנית ו/או במקרה של כוח
עליון. הספק מבהיר כי אינו מתחייב לקיים עסקה שהתברר כי נפלה טעות סופר ו/או כתיב ו/או כל
טעות בתום לב הקשורה לתנאי מכירה, מחיר, תיאור המוצר, ובאפשרות הספק לבטל העסקה. 22 .

אחריות: הספק יספק ללקוח אחריות למוצרים שנרכשו מהאתר ויחליף ו/או יזכה את הלקוח
במקרה של מוצר פגום או מקולקל או שנעשה שימוש סביר ונגרם בלאי לא סביר. במקרה של מזון
ותוספי תזונה, החזרה ואחריות רק בהתאם להוראות הדין.
23 .הספק ישתדל להציג באתר מבצעים והנחות עדכניים שמסופקים על ידו. מבצעים אלו הינם
לרכישה באתר בלבד ואין להסתמך עליהם בכל רכישה שלא במסגרת האתר. אין כפל הנחות
ומבצעים, אלא אם הספק מבהיר אחרת מראש ובכתב.
24 .תקנון זה הינו האחרון והעדכני מצד הספק. הספק שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון מעת
לעת ו לפרסם באתר את התקנון התקף.

305618928 : עוסק מורשה multi pets
כתובת : האר״י הקדוש , פתח תקווה
טלפון ליצירת קשר: 054-4501300

0
    0
    עגלת הקניות שלך
    עגלת הקניות שלכם ריקהחזרה לחנות